א

ני"ע המונפק ע"י ממשלות ופירמות. אגרת חוב למעשה נטילת הלוואה ממי שרוכש אותה, והתשלומים לרוכשים הינם תשלומים להחזר החוב.

אג"ח המונפקות ע"י חברות, אשר בנוסף לתשלום ריבית ופדיון הקרן (תכונות למשותפות לכל אגרות החוב), הן ניתנות להמרה למניות החברה המנפיקה. ההמרה נעשית על פי יחס המרה שנקבע בזמן הפקת איגרת זו. בעלי איגרת זו אינם זכאים לחלוקת דיבידנד.

אגרות חוב המונפקות ע"י הממשלה באמצעות מכרזים הנערכים ע"י בנק ישראל.

אג"ח, שהריבית והקרן שלה צמודות למדד כלשהו. בארץ ההצמדה הנהוגה היא למדד המחירים לצרכן.

אג"ח, שהריבית והקרן שלה מתעדכנים לפי עליית שער מטבע אליו האג"ח צמודה.

אגרות חוב המונפקות ע"י קונצרן או חברה לציבור באמצעות תשקיף.

נייר ערך הנותן למחזיקו את הזכות לרכוש או למכור נכס כלשהו (בד"כ מניות או מדד מניות) במחיר ובתאריך שנקבעו מראש(מועד פקיעת האופציה)

הסכם שבו מקבל רוכש האופציה את הזכות למכור את נכס הבסיס לכותב האופציה, במחיר מוסכם בתאריך פקיעת האופציה. בבורסה בת"א, כל אופציה מקנה זכות למכור 100 "מדדי" מעו"ף (בש"ח).

הסכם שבו מקבל רוכש האופציה את הזכות לקנות את נכס הבסיס מכותב האופציה, במחיר מוסכם בתאריך פקיעת האופציה. בבורסה בת"א, כל אופציה מקנה זכות לקנות 100 "מדדי" מעו"ף (בש"ח).

תופעה כלכלית של עלייה במחיריהם של סחורות ושרותים וירידה בכח הקנייה של המטבע. תופעה הפוכה לדפלציה.

אדם העוסק בניתוח מצבן של חברות במטרה להמליץ על קנייה או מכירה של ני"ע של החברה בה דן הניתוח. הניתוח כולל בדיקת מצבה הפיננסי של החברה, בדיקת הענף בו היא פועלת ובחינת סיכוייה בעתיד.

רווח פיננסי ללא כל סיכון.
לדוגמא, רכישה ומכירה בו זמנית של נכס פיננסי בשני שווקים שונים, במחירים שונים, תוך ניצול הפרשי שער זמניים.

ב

שוק מוסדר בו מתקיים מסחר בניירות ערך.

הבנק המרכזי בארץ הינו בנק ישראל. הבנק הוקם ע"י ממשלת ישראל והוא פועל על פי "חוק בנק ישראל". תפקידיו: להסדיר, לכוון ולפקח על מערכת הבנקאות בישראל, לקבוע לבנקים את שעור הנזילות, להנפיק את המטבע הישראלי, לפקח על השימוש במט"ח ולבצע את הפעולות הבנקאיות של הממשלה, בנק ישראל מחליט מידי חודש על רמת הריבית במשק לטווח קצר.

על פי חוק ניירות ערך מוגדר כמי שמחזיק ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק של חברה או מכוח ההצבעה בה, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר או את מנכ"ל החברה, מי שמכהן בדירקטוריון החברה ומי שמכהן כמנכ"ל החברה.

על פי חוק ניירות ערך מוגדר כמי שיש לו את היכולת לכוון את פעילות החברה (למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד או משרה בחברה) ומי שמחזיק 50% או יותר מהון המניות או בזכויות ההצבעה של החברה.

משקיע המקבל את החלטות ההשקעה שלו על בסיס  ברוטו (הכנסה לפני מס)

סוכן מורשה לסחור בני"ע בבורסה, מתווך פיננסי בין קונה לבין מוכר תמורת עמלה בגין ביצוע הוראות הקניה/מכירה של ניירות ערך או נכס פיננסי אחר.

ג

מצב של עלייה כללית, שפע ופעילות כלכלית או בורסאית מוגברת.

עמצעים שנוקט אדם כדי להגן על השקעותיו, באמצעות אופציות וחוזים עתידיים.

הנקרא גם פיזור השקעות. חלוקת השקעות בין אפיקי השקעה שונים שנועדה לצמצם את הסיכון הכרוך בהן.

הגדלת האמצעים הכספיים של פירמה ע"י הלוואות או הנפקת מניות או איגרות חוב.

גילוי כל העובדות המהותיות והחשובות הנוגעות לעניין מסוים ללקוח, לציבור וכו.

אג"ח ממשלתית שאינה צמודה (שיקלית), הנושאת ריבית נומינלית משתנה נקבעת על ידי בנק ישראל על פי תשואות המק"מ לטווח של 3 עד 12 חודשים, בתוספת קבועה של 1.5%, אשר מונפקת לתקופה של עד 10 שנים (בפועל ל- 3-4 שנים).

עלון רשמי ובו שמות ני"ע הרשומים למסחר בבורסה והשערים והמחזורים שנקבעו ביום מסחר מסוים.

פעילות יתר שעושה עמיל בורסה בחשבון לקוח שלא לצורך, במגמה להרוויח עמלת תיווך, בלי להתחשב בטובטו האמיתית של הלקוח.

אג"ח ממשלתית צמודה למדד, הנושאת ריבית אשר מונפקת ל- 15 שנים (יכולה להיות מונפקת לתקופה של 7-20 שנים). הריבית קבועה והיא משולמת אחת לשנה.

ד

דיווח על מצבה הפיננסי השוטף של פירמה , הכולל נכסים והתחייבויות.

תשלום במזומן מרווחי החברה שמחולק בין בעלי המניות. כמו כן התשלום מותנה ביחס הבעלות בהון החברה שלהם. החברה אינה חייבת לחלק דיבידנד, גם כאשר היא מרוויחה.

הגדלת מספר מניותיה של חברה בלי הגדלה מקבילה של נכסיה.

מדד לדירוג הסיכון למחדל פירעון על ידי מנפיק האג"ח. בארץ נעשה הדירוג ע"י חברת "מעלות"Triple A (AAA) – דירוג ההשקעה גבוה ביותר, (D) default הנמוך ביותר, פירושו פשיטת רגל. כל הדירוג שמעל BB הינו דירוג השקעה.

הניתוח של הסיכון בהלוואות מסוגים שונים, בזמנים ומקומות שונים, במונחים יחסיים.

מועצת המנהלים של חברה, אשר מתמנית ע"י אסיפת בעלי המניות. הדירקטוריון עוסק בגיבוש האסטרטגיה של החברה.

דירקטור הממונה מטעם הציבור שאינו בעל עניין בחברה בה הוא מכהן, ואין לו קשר מהותי להנהלה העסקית שלה או לתאגיד קשור לה.

שכר נאמן הקרן כפי שמופיע בתשקיף הקרן ונע סביב 0.1% לשנה מסך כל נכסי הקרן, הסכום מחושב ומנוכה אחת ליום, כך ששער קרן הנאמנות המתפרסם מידי יום מגלם בתוכו את דמי הנאמנות.

שכר מנהל הקרן כפי שמופיע בתשקיף הקרן ונעים בין 0.5%-3% לשנה מסך כל נכסי הקרן. הסכום מחושב ומנוכה אחת ליום, כך ששער קרן הנאמנות המתפרסם מידי יום מגלם בתוכו את דמי הנאמנות.

תופעה כלכלית של ירידה במחיריהם של סחורות ושירותים ועליית כוח הקנייה של המטבע. תופעה הפוכה לאינפלציה.

מצב שבו בטוחות שניתנו אינם מספיקים והלקוח נדרש להוסיף כספים למילוי החסר.

ה

השווי הנקי של עסק במורכב מההון הנפרע שלו, נטו, בתוספת רווחים בלתי מחולקים.

סכום המניות, מכל סוג, שהחברה הנפיקה המייצג את השקעת הבעלים בחברה בע"מ.

החלק מהון המניות הרשום של חברה שלא הוצע למכירה לציבור.

סכום ההון של חברה בע"מ שהציבור הסכים לרכוש, בין אם שולם ובין אם טרם שולם.

כסף המשמש למימון יוזמה עסקית וחדשנות, בדרך כלל בתחומים הדורשים מחקר ופיתוח.

סך הנכסים של החברה פחות ההתחייבויות שלה.

קבוצת נכסים במאזן הכוללת את הון המניות הנפרע וקרנות הון שונות נטו.

סמכות שנותן לקוח לבנק לביצוע תשלומים מתוך חשבונו, בפרקי זמן קבועים, לגופים שונים.

חוזה המעניק זכות להשתמש בנכס מסוים, לפרק זמן מסוים, כנגד דמי חכירה.

המרת הכנסות או הוצאות עתידיות לערך הוני שווה ערך שוטף, ע"י מציאת הערך הנוכחי שלהם.

המועד האחרון שבו משקיע חייב להיות רשום בספרי חברה כבעל מניות, כדי שיוכל להנות מהטבות שהוכרזו. כגון דיבידנד וכו.

העמדת סכום כסף ע"י צד אחד לצד שני, לשם שימושו הזמני, תוך הסכמה להחזרתו, בד"כ בצירוף ריבית.

פעולה של החלפת ני"ע אחד בשני.

זכות שיש לחברה להורות למי שרכשו ני"ע מסוימים שהנפיקה, להמירם בני"ע אחרים של החברה.

היכולת של מטבע מסויים להיות מומר למטבעות של מדינות אחרות באופן חופשי.

מכירת ניירות ערך ע"י חברה או מדינה, כדי לגייס תמורתם הון למימון פעילות החברה. מכירה זו יכולה להיות למספר מוגבל של קונים (הנפקה פרטית) או באמצעות הבורסה לציבור הרחב (הנפקה ציבורית).

הסכם שנחתם בין מנהל הקרן לבין הנאמן ובו פרטים שונים, כגון: שם הקרן, שכר המנהל ושכר הנאמן, מדיניות ההשקעה של הקרן. ההסכם וכל שינוי בו טעונים אישור הרשות לני"ע, וזהו תנאי מוקדם להקמת קרן נאמנות.

ערך האופציה באם היתה ממומשת מיד. במקרה של אופציית CALL, מחיר השוק של נכס הבסיס, פחות מחיר המימוש של האופציה. במקרה של אופציית PUT, מחיר המימוש פחות מחיר השוק של נכס הבסיס.

הפסד שלא מומש בפועל.

החלטה של דירקטוריון הבורסה שלא לסחור בני"ע לתקופת זמן הנקבעת בהחלטה. ההחלטה מתקבלת כאשר מתקבל מידע על ני"ע (או על החברה שהנפיקה אותו) העשוי להשפיע באופן מכריע על המסחר בו. תתכן "הפסקת מסחר קצובה" או "הפסקת מסחר ללא הגבלת זמן".

כל סכום שנוסף לקרן בשל קשירתו לשער המטבע,למדד המחירים לצרכן, או למדד אחר.

שינוי המקטין את עתודות הבנקים ואת יכולתם להלוות כספים, אם בשל הוראה של הבנק המרכזי ואם משום שהפרטים רוצים להחזיק יותר מזומנים.

סילוק חציצה בין שני גורמים וראייתם כאחד כגון חברת-אם לחברת-בת.

קנייה של ני"ע במטרה יחידה להעלות את מחירם המהווה מניפולציה על מחיר הנייר.

השקעה הנעשת בנכס המייצג תביעה כנגד מישהו ולא דבר מוחשי.

השקעה הונית בפירמה שמטרתה לייצר מוצרי תצרוכת ונכסי הון נוספים בעתיד.

גוף סטטוטורי הפועל מכח חוק ני"ע. תפקידי הרשות כוללים אישור תשקיף חברה לפני הנפקה, פיקוח על החברות שני"ע שלהן נסחרים בבורסה ופיקוח על הבורסה לני"ע.

קבלת שליטה על תאגיד באמצעות רכישה, החלפת מניות, מיזוג, הצעת רכש, ריסוף מניות וכו.

השתלטות על חברה הנעשית בניגוד לרצון מנהלי החברה והשולטים בה.

שיטת תגמול לעובדים המזכה אותם באחוז מסוים מהרווחים השנתיים נטו- בנוסף לשכר הרגיל.

ו

ועדה הממונה ע"י הדירקטוריון של חברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה. בועדה נכללים הדמ"צים ותפקידה לפקח על פעילות החברה ולאשר עסקאות בין בעלי עניין ונושאי משרה בחברה.

ז

חלק של בורסות לני"ע או סחורות בסיסיות שבו עסקאות נעשות בפועל.

זכותו של בעל מניות להצביע על עינייני החברה ולבחור במועצת המנהלים שלה.

ח

תאגיד הרשום כחבר בורסה, העוסק בקנייה ומכירה של ני"ע. תקנון הבורסה קובע את תנאי הקבלה לחברות בבורסה. בבורסת ת"א ישנם כ- 30 חברי בורסה.

אחת משתי חברות, שלהן חברת-אם משותפת.

חברה אשר שולטת בחברת- בת אחת או יותר.

חברה שבה מחזיקה חברה אחרת ב50% ומעלה מהבעלות.

חברה אשר מספר בעלי המניות שלה מוגבל על פי חוק ואינה רשאית לפנות לציבור כדי שירכוש את מניותיה או איגרות חוב שלה.

חברה הרשומה בבורסה שאינה מגבילה את מספר בעלי המניות שלה.

חברה שלחברה אחרת, המחזיקה במניותיה, יש השפעה מהותית עליה.

המצב של אי יכולת של אדם או חברה, לשלם חובותיהם בשל כשל עסקי.

כסף שהוכח שאי אפשר לגבותו.

העתודה הכספית שבנקים חייבים להחזיק במזומנים מכספי הפקדונות שמופקדים אצלם על פי הוראות בנק ישראל.

מתן ערבות למנפיק ני"ע, על ידי חתם לגבי מכירה של ני"ע חדשים שהונפקו.

חשבון שבו נותן הבנק ללקוח הרשאה למשוך סכום העולה על יתרת הזכות שיש לו בחשבון.

מצב בעסק או ברכישת ני"ע, שבו יש אפשרות של אובדן או ירידת ערך, בהתאם למקרה.

גוף אשר מתחייב כלפי חברה העומדת להנפיק ני"ע לעזור לה בהפצתם,או לרכוש אותם ממנה.

ט

התקופה שנותרה עד לפדיון האג"ח, מועד בו משלם מנפיק האג"ח למשקיעים את קרן האג"ח.

הצעת תשקיף שטרם אושרה ע"י הרשויות.

י

יום שלפני יום האקס היום האחרון בו נסחר ני"ע בליווי הזכויות הצמודות לו. יום אחרון בו המשקיע זכאי לקבל את הדיבידנד, ריבית או הטבה הכרוכים באחזקת אותו ני"ע.

חל למחרת יום הקום. היום הראשון בו נסחר ני"ע ללא הזכויות המוצהרות. משקיעים שהחזיקו במניות החברה לפני יום זה, זכאים לקבל את הדיבידנד, עליו החליטה החברה ו/או להם זכות ראשונים במקרה של הנפקת זכויות.

היום בו מועבר הכסף (תשלום הדיבידנד) לחשבון הבנק של בעל המניות. חל בשבועות שלאחר יום האקס.

אדם אשר קיבל רישיון תואם מטעם הרשות לניירות ערך שתפקידו לקבל הוראות לרכישה ומכירה של ני"ע וכן למסור מידע כללי על שווקי הבורסה ועל ני"ע השונים בהם.

1. ני"ע המונפק ע"י קרן נאמנות אשר מקנה לבעליו זכות להשתתף בנכסי הקרן וברווחיה, באופן יחסי ממספר היחידות המוחזקות למספר היחידות המונפקות.

2. ני"ע המונפק ע"י חברות או שותפויות מוגבלות לצורך פרוייקט חד פעמי, כגון קידוח נפט.

חלק ההכנסה נטו של חברה המשולם לבעלי מניות כדיווידנד, המבוטא כאחוז של רווחים שהצטברו בתוך תקופת חשבון זו.

המחיר שבו משקיע יכול להמיר ני"ע בר-המרה במניה רגילה של המנפיק.

היחס שבין הפיקדונות שבידי בנק מסחרי לבין המזומנים בקופתו ופיקדונותיו בבנק המרכזי.

יחסים שמטרתם למדוד את יכולת של פירמה לפרוע את חובותיה השוטפים ולבחון את הרכבם.

היחס המלווה השקעה בין ההפסד האפשרי לעומת הרווח האפשרי. פותחו מספר מודלים המודדים יחס זה.

מדדים של כושר אשראי המבוססים על השוואת נתונים שונים בדו"חות החברה ומקורות אחרים.

יחס המשווה את העלויות של פעילות או שירות מסוימים לערך התוצאות שיתקבלו במונחים כספיים או במונחים רלוונטים אחרים.

עליית הערך היחסי של מטבע של מדינה לעומת ערך המטבע של מדינות אחרות.

גיוס כספים ע"י מכירת תעודות (יחידות השתתפות) מצד מנהל הקרן לציבור הרוכש אותן.

רשימת ני"ע שלא נכללים ברשימה מדד ת"א 100. מדובר בחברות בינוניות וקטנות יחסית בבורסת ת"א.

היכולת של יחידה כלכלית לייצר מוצר או שירות בעלות הנמוכה מזו שיכולה לייצר יחידה כלכלית אחרת.

כ

אג"ח ממשלתית צמודה למדד, הנושאת ריבית משתנה, אשר מונפקת ל- 7 שנים (תיאורטית מונפקת לתקופה של 4-25 שנים) עם קרן וריבית צמודות למדד. הריבית נקבעת עפ"י ממוצע תשואות אג"ח ממשלתי צמוד מדד לטווח של 3-5 שנים. הריבית מתעדכנת ומשולמת אחת לחצי שנה.

מכירה בחסר של אופציה אשר אינה קיימת בחשבון המוכר לפני המכירה והתחייבות לבצע את תנאיה. הכותב אופצית רכש (CALL) מתחייב למסור את נכס הבסיס ולקבל את מחיר המימוש. ואילו כותב אופצית מכר (PUT) מתחייב לקבל את נכס הבסיס ולשלם את מחיר המימוש.

נייר ערך המונפק על-ידי חברה, והמקנה לבעליו את האופציה להמירו במספר נתון של מניות רגילות (של החברה המנפיקה) תמורת מחיר מימוש.

מסמך עליו חותם ערב בעבור הלוואה שנטל מישהו אחר.

התחייבות של משקיע למכור או לקנות את נכס הבסיס במחיר מסוים.

ל

אוסף התחלתי של פקודות קניה ומכירה, בבוקר יום המסחר. מסכם עבור כל ני"ע בנפרד את סה"כ ההיצע/ביקוש לנייר.

תוכנית לפירעון הדרגתי של חוב, בפרקי זמן קצובים ובתנאים מוגדרים מראש.

לוח אלקטרוני שבו מוצגים מחירי השוק השוטפים היומיים של ניירות.

קרן נאמנות שאינה מחייבת את המשקיעים בה בשיעור הוספה,והיחידות נמכרות בערך נכסי נטו. קרי מחיר קניה שווה בערכו למחיר פידיון באותו יום.

מ

קבוצת ארגונים החוברים יחד כדי להשיג מטרה משותפת שאין ביכולתו של כל אחד מהגורמים לבצעו לבדו.

הסוגים וההיקף של מקורות המימון של פירמה כגון הון עצמי, עודפים, אג"ח וכדומה.

מגמות הפוכות (עליות וירידות) במסחר בכיוונים שונים ושאינם נסגרים במגמה אחידה , לגבי ענפי מסחר שונים.

הכיון הכללי שבו נעים המחירים בשוק כולו במועד מסוים.

מספר המבטא באחוזים את השינויים היחסיים החלים בתופעה כלכלית כלשהי או בסל פיננסי מסויים והשוואת עוצמת התופעה או השינוי שלה במועדים או במקומות שונים.

ממוצע משוקלל של 500 מניות של חברות מובילות הנסחרות בניו-יורק.

מדד מצאריך מסויים המשמש בסיס לחישוב הפרשי הצמדה שיצטברו מאותו מועד

אחד ממדדי ניירות הערך בבורסה בניו-יורק. מורכב מ- 30 מניות של חברות תעשייה מובילות.

ממוצע משוקלל של השינוי בכל המניות בבורסה. לכל מניה ניתן משקל ביחס לשווי השוק שלה.

מדד המשקלל את השינוי היומי בשעריהן של 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה של ת"א. הבורסה לני"ע מעדכנת רשימה זו אחת לרבעון.

מדד מניות הטכנולוגיה הנסחרות בניו יורק המשקף את ביצועיהן של יותר מ – 4000 חברות.

מדד כל המניות שאינן נכללות במדד ת"א 100. מדד אשר החליף את מדד הכר"מ, בעקבות המעבר למסחר בשיטת הרצף.

מדד לעלות המחייה, אשר מייצג סחורות ושרותים הנרכשים ע"י ציבור הצרכנים. מחושב ומפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב- 15 לכל חודש.

מדד המודד את הסיכונים שבהשקעה מסויימת, המבוסס על שיעורי התשואה הצפויים מאותה השקעה.

מדד המשקלל את השינוי היומי בשעריהן של 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה של ת"א. הבורסה לני"ע מעדכנת רשימה זו אחת לרבעון.

מדד המורכב מ- 15 המניות בעלות שווי שוק ההון הגבוה מבין כל חברות ההיי טק בנסחרות בבורסה. המדד מתעדכן אחת לחצי שנה.

קרן נאמנות, כפי שהיא מוגדרת בתשקיף, כוללת התחייבות להשקיע שיעור מסוים באפיק השקעה אחד או יותר או שהיא מצהירה על חופש פעולה מלא של מנהל הקרן, ללא התחייבות מוגדרת מראש.

1. אדם שיש לו זכות חוקית לקבל טובת הנאה מפעולה שעשה או שנעשתה לטובתו ע"י אחר.

2. בקופת גמל: אדם שיקבל את הכספים שנצברו בחשבון עמית לאחר מות העמית.

המועדים שבהם איגרות חוב נפדות בערכן הנקוב (בצירוף הפרשי הצמדה באיגרות צמודות).

מוצר בשוק ההון שהוא שילוב של נכס בסיס ואופציה המאופיין בהשקעה שיש בה רשת ביטחון לגבי הקרן כך שהיא מקטינה לגבי הקרן כך שהיא מקטינה סיכון, אך עם זאת יש בה אפשרות לתשואה גבוהה יחסית. המוצרים המובנים יוצאים בסדרות והם מיועדים בעיקר למשקיעים מתוחכמים.

אדם העוסק בשמירת הספרים הסטטוטוריים של חברה ומפקח על ענייניה המנהליים.

הערך הכספי הכולל של העסקאות שבוצעו באותו יום בבורסה.

הערך הכספי של העסקאות שבוצעו באותו יום בנייר הערך.

ביטול רישום של ני"ע בברוסה.

1. לגבי לווה זהו שער הריבית האפקטיבי.

2. לגבי מלווה זהו כל העלויות בגיוס ההון.

המחיר בו מוכר מנהל קרן נאמנות את יחידות ההשתתפות של הקרן למשקיעים. מחיר זה הינו השווי הנקי של נכסי הקרן מחולק במספר יחידות ההשתתפות של הקרן.

המחיר שיש לשלם כפי שנקבע מראש כדי לממש אופציה ולהפכה למניה או לנכס בסיס.

המחיר בו פודה או קונה מנהל קרן נאמנות את יחידות ההשתתפות מהמשקיעים.

משך חיים ממוצע של איגרת חוב בהתחשב בשנים עד לפידיון, במועדי תשלוםהריבית לאורך חיי האיגרת ובגודלם. המח"מ מתקבל מהיוון תזרים המזומנים של איגרת החוב בשיעור התשואה לפדיון של האגרת.

המחיר שאותו משלם קונה מרצון למוכר מרצון הנקבע על ידי כוחות ההיצע והביקוש הפועלים בשוק.

איחוד או שילוב של שניים או יותר, מערכות, חברות או פרטים ביחד כדי לייצר יחידה אחת.

1. הוצאה לפועל של חוזה.

2. הוצאה לפועל של הזכות הטמונה בהחזקת אופציה לני"ע.

1. שימוש במנוף פיננסי לביצוע עסקה או לרכישת נכס.

2. היכולת של מקור הנזילות, בנק או עמיל בורסה לספק קו אשראי ללקוחותיו.

מכירת מניות שאינן בבעלות המוכר, אלא בבעלות חבר הבורסה המשאיל אותן למוכר. עסקה זו נעשית כשהמוכר צופה ששער המניה יירד והיא מאפשרת למוכר לנצל את ירידת השער להשגת רווח – הוא מוכר בשער הגבוה ולאחר ירידת השער רוכש את אותה כמות מניות בבורסה ומחזירן למלווה.

1. מקדם המודד את ההשפעה השולית שיש לשינויים בגודל כלכלי אחד על גודל כלכלי שני.

2. כשמדובר בחברה הכוונה לשווי השוק של החברה מחולק בהון העצמי שלה.

3. בנכס בסיס של אופציה הכוונה למספר הפעמים שנכס הבסיס נכלל באופציה אחת.

היחס שבין מחיר השוק השוטף של מניה מחולק ברווח למניה בשנה האחרונה.

1. הודאה המתפרסמת לכל או לקבוצה מסויימת שבה מפרסם ההודאה מבקש שיגישו לו הצעות להספקת סחורות, שירותים וכו.

2. שיטה במכירות פומביות בהם המוכר מכריז על הסחורה ועל מחירה ומזמין הצעות מחיר.

הצעת מכר במכרז שבה המחיר אינו אחיד לכל המבקשים שבקשותיהם זכו להיענות.

מצב שבו שיעורי הריבית יורדים ולמרות זאת היצע הכסף עולה על הביקוש שלו.

חברה האחראית לניהול הקרן בהתאם לתשקיף שלה, ביצוע הרכישות והמכירות של ניירות הערך, הנפקת יחידות ההשתתפות ופדיונם.

אדם בעל תעודה מטעם הרשות לניירות ערך שפועל דרך חבריי בורסה בעבור לקוחותיו ואחראי מקצועית לתיק ני"ע שלהם.

בכמה אחוזים ישתנה מחיר האופציה, כתוצאה משינוי של אחוז אחד בשער נכס הבסיס, בהנחה שהפרמיה נותרת ללא שינוי. מתמטית, זהו מחיר המניה (אליה מתייחסת האופציה) חלקי מחיר האופציה.

השקלים שנתקבלו מגורם חיצוני שחברה מפעילה על כל שקל של הון עצמי. מוגדר כיחס בין סך ההתחייבויות של החברה לסך הנכסים (הזהה לסך כל ההתחייבויות וההון יחדיו). יחס זה מצביע על איתנות החברה.

השינוי בהכנסות פירמה ביחס גדול יותר מאשר השינוי במכירות הנגרם בשל הוצאות קבועות.

תעודת השתתפות כספית בהונה של החברה המקנה בעלות חלקית בזכויות והשליטה בחברה ובכלל זה זכות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק. לבעלי המניות אין אחריות פיננסית לפעילות החברה מעבר להשקעתם בה.

מניה המעניקה לבעליה זכות עדיפות על פני יותר המניות בקשר לתשלום דיוודנד.

25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה.

מניות המקנות שליטה למעשה בחברה, כולל מניות הנהלה, מניות מייסדים, מניות הכרעה וכו.

חברה או תאגיד המציעים ניירות ערך בהצעת מכר או בהנפקה פרטית לציבור.

מסחר אלקטרוני שבו הוראות לקנייה ומכירה שמוכנסים למחשב יוצרים הקבלה ומבוצעים ע"י הפעלת מקשים.

היכולת של משקיעים להזרים פקודות בכל שעות המסחר של שלב הרצף באמצעות מערכת ממוחשבת המורכבת ממחשבי קצה הממוקמים בבנקים ועמילי בורסה ומחוברים בקווי תשקשורת מהירים אל מחשבי המסחר בבורסה.

בחירה שבוחר בעל אג"ח להמרה לממש את זכותו לקבל מניות על פי יחס ההמרה

בחירה שבוחר בעל אג"ח להמרה לקבל את התמורה כבאיגרת חוב רגילה.

בורסה שבה המסחר נעשה באמצעות טלפון ורשת מחשבים המקשרת בין דילרים וברוקרים .

מי שהתמנה ע"י נגיד בנק ישראל לפקח על המוסדות הבנקיים במדינה.

תשלום מראש בעד עבודה, סחורה, שירותים או חוזה שצריך להעשות במועד מאוחר יותר.

איגרת חוב ממשךתית המונפקת לתקופה של ארבעה חודשים עד שנה. האיגרת נמכרת בערך נקוב והרווח שהינו רווח הון נובע מההפרש בין מחיר הקניה (הנמוך מהערך הנקוב) לבין הערך הנקוב שבו נפדית ההאיגרת

הנקרא גם מרווח דובי. קניה ומכירה של אופציות רכש ואופציות מכר במחירי מימוש שונים אך לאותו תאריך מימוש.

הנקרא גם מרווח פרי. קניית אופצית רכש במחיר מימוש מסוים ומכירת אופצית רכש במחיר מימוש אחר.

מתכונת שבה גובה ההפסד של צד אחד זהה בדיוק לרווח של הצד שכנגד

מי שרוכש ני"ע כלשהו מתוך כוונה לקבל תשאוה עליו בצורה של ריבית, דיוודנד או גידול הוני.

ארגון שיש לו מקורות כספיים גדולים והוא קונה ומוכר בבלוקים גדולים של ני"ע.

מחיר של מניה או אג"ח שנמכרים כאשר ערך השוק שלהם מתחת למחיר הנקוב.

נ

חברה העומדת בתנאי החוק ותפקידה להחזיק בנכסי הקרן עבור בעלי היחידות ולפקח על יישום מדיניות ההשקעה של מנהל הקרן בהתאם לתשקיף. רוב חברות הנאמנות הינן חברות בת של הבנקים, חברות ביטוח, חברות להשקעות בני"ע וחברות עם הון נפרע מסוים שנדרש.

National Association of Securities Dealers Automated Quotation System – שיטה ממוחשבת למסחר בני"ע הנסחרים "מעבר לדלפק" בארה"ב. רוב החברות הישראליות המונפקות בארה"ב נסחרות בבורסה זו.

1. חשבון שמחזיק בנק מקומי אצל בנק-כתב בחו"ל.

2. חשבון המשמש בנק או חבר בורסה לעשיית עסקים בני"ע בעבור עצמו ולא בעבור לקוח.

היכולת של פירמה לקיים את התחייבויותיה השוטפות מתוך נכסים שוטפים שאותם ניתן להפוך בקלות למזומנים.

כינוי למשקיע המשקיע על בסיס נטו בשוק ני"ע כלומר התשואה לאחר ניכוי מס.

פקדונות, מזומנים וני"ע שאינם צמודים למדד או למטבע כלשהו.

תעודה המונפקת בסדרות ע"י ממשלה, חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנה זכות, השתתפות או תביעה מהמנפיק, לרבות מניות, אג"ח, יחידות השתתפות של קרן נאמנות, אופציות, כתבי אופציה, שטרי הון ועוד.

עיסוק  שכוונתו לצמצם את עלותם של סיכונים טהורים שהעסקים חשופים להם.

התאמת תיק ני"ע למשקיע פוטנציאלי ובדיקה שוטפת שלו כדי לשפר את הביצועים או למנוע הפסדים.

מושג הכולל מניות, אג"ח, יחידות השתתפות בקרן נאמנות, מלוות מדינה, שטרי הון, שטרי התחייבות וכתבי אופציות מסוגים שונים.

הורדה של מס ע"י מי שמשלם תשלום החייב במסבמקביל לתשלום המשולם לזכאי לשם העברתו לשלטונות המס.

ניצול הפרשי שער זמניים בין שווקים שונים שבהם רשומים אותם ני"ע לשם הפקת רווחים.

ניתוח דוחות כספיים ע"י השוואת נתונים מותאמים של פירמה עם פירמות אחרות.

ניתוח משווה של נתוני פירמה לאורך זמן.

בחינה, ניתוח, חיזוי ופירוש של מחירי שו או מדדים עתידיים בני"ע לטווח קצר על פי תנודות מחירים ומחזורים בעבר מתוך הנחה שלשווקים יש תנע (מומנטום) פנימי והתנהגות מחיר המניה תלויה בתנודות המחירים בעברה.

הנכס שאליו מייחסת האופציה. בבורסה בת"א, נכס הבסיס הינו מדד המעו"ף, אך תאורטית נכס הבסיס יכול להיות גם מדד אחר, מניה או כל סוג אחר של נכס פיננסי.

משאבים המצויים בבעלות הפירמה ובשליטתה לצורך מילוי הפונקציות הכלכליות שהיא מופקדת עליהן.

נכס שאין בו סיכון כלל כגון איגרת חוב ממשלתית.

(בימינו אנו העבר מלמד שמונח זה אינו מדוייק. קרי אגח ממשלתית של ממשלת יוון וספרד לדוגמא עדין הניבו הפסדים למחזיקים בהם)

נכס שאין לו ממשות או קיום פיזי כגון פטנטים,סימני מסחר, מוניטין וכו.

דבר הקיים בשם בלבד באופן פורמלי ולא לפי המצב בפועל.

נקודה שבה ההוצאות שוות להכנסות כשתוצאה המתקבלת אינה רווח ואינה הפסד.

מאית של אחוז אחד המשמש כמודד לגבי שיעורי ריבית

ס

ני"ע הינו סחיר אם ניתן לקנות/ למכור אותו במהירות ומבלי להשפיע על מחירו באופן משמעותי. בד"כ, ככל ששווי השוק של החברה גדול יותר, כך גדל הסיכוי כי המניה תהיה סחירה יותר.

החלפת טובין או שירותים ללא שימוש בכסף.

עמיל בורסה הקונה ומוכר ניירות ערך בעבור לקוחות בתמורה לעמלה.

שקלול שערי המט"ח העיקריים. הרכב הסל: 65.17 % – דולר אמריקאי, 20.11 % – אירו אירופאי, 8.9 % – ליש"ט בריטית ו- 5.82 % יין יפאני.

הנקרא גם קיפאון. עמידה במקום אחד לאורך זמן. בשפל כלכלי בו אין רצון למשקיע להכניס כספים לבורסה ולכן היא עומדת במקום.

תופעה כלכלית בה פועלים שני תהליכים מנוגדים לכאורה – אינפלציה וסטגפלציה.

מידת פיזור ערכיו של משתנה בהתפלגות תדירויות סביב המומוצע האריתמטי שלו.

מדד המציין את תנודתיות שמייחס השוק למיר נכס הבסיס. מקובל להשתמשלעניין זה בנוסחת בלק ושולס כאינדיקטור למידת התנודתיות וכאמצעי להערכת היוקר היחסי של האופציה בשוק.

הסיכון שמשקיע לא יכול לסחור בני"ע כרצונו משום שהאפשרויות המסחר יהיו מוגבלות.

הסיכון הכרוך ביכולת הפירעון של נוטל הלוואה או של מנפיק אג"ח.

סיכוני מנוף פיננסי התלויים בחלקו של ההון הזר לעומת ההון העצמי בחברה.

שיטת התחשבנות שבה יישוב החשבון נעשה ע"י קיזוז הדדי.

הפרדה של חלק מהחברה והפיכתה לישות משפטית חדשה ועצמאית.

השקעה לטווח קצר תוך ציפייה להפקת רווח מיידי בשיעור גבוה יחסית ותוך נטילת סיכון גבוה יחסית להפסדים.

ע

מצב שבו הדרישה לרכישת ני"ע עולה על ההיצע דבר המביא לעליית מחירים.

1. גופים פיננסיים הסוחרים בשוק חליפין בינלאומי במגוון מטבעות רב ובכל עת ומצטטים שערים באופן שוטף.

2. תאגיד שקיבל אישור מהבורסה להגיש במקביל פקודות קניה ומכירה לאותו ני"ע על פי כללי הבורסה כדי להסדיר סחירות ופעילות באותו נייר.

1. גידול בערך שך נכס כלשהו כגון בשל גידול במחיר השוק או בשל הגדלת כושר התפוקה שלו.

2. במטבע: ייסוף.

מי שעיסוקו הוא לסחור בניירות ערך בעבור לקוחות בתמורה לעמלה.

אדם המשלם כספים או שכספים משולמים עבורו לקופת הגמל.

התשלום שמקבל סוכן או עמיל בורסה בתמורה לשירותיו.

עמלה שאותה משלם מנהל הקרן לחבר הבורסה המפיץ את תעודות הקרן שלו, כלומר בנק או ברוקר, שאצלו נקנו תעודות הקרן. עמלה זו באה מתוך שיעור ההוספה.

עמלה שמשלם משקיע עבור קניה ומכירה של ניירות ערך.

ישות עסקית שפועלת ומראה את כל הסימנים כי היא מצפה לפעול בעתיד לזמן בלתי מוגבל.

1. באופציות הכוונה לערך הנוסף לאופציה, אם קיים כזה ,מעבר לערך הפנימי ,המשקף את ציפיות המשקיעים לשינוים הצפויים במחיר נכס הבסיס.

2. הערך הנובע במימוש בכסף על פני זמן ע"י השקעה חוזרת.

הערך התיאורטי של חברה כפי שזה מופיע בספר התאגיד.

הערך הנוכחי של נכסים או שירותים עתידיים.

ערך נקוב של מסמך חוב שהוסף לו ריבית שהצטברה או הפרשי הצמדה עד למועד החישוב.

תזרים מזומנים הכולל את תוכנית השקעה, החל מהשקעות בשנת אפס, דרך ההכנסות בשנות הפעילות שלה ועד לחיסולה ולמכירת הגרוטאות.

1. כל הערכה שהיא מוצדקת על פי העובדות שברקע בניתוח ני"ע ספציפי.

2. באופצית רכש: הפרש בין המחיר הנוכחי של נכס הבסיס למחיר המימוש.

3. באופציית מכר: ההפרש בין מחיר המימוש למחיר הנוכחי של נכס הבסיס.

1. המחיר שאותו משלם קונה מרצון למוכר מרצון והנקבע ע"י כוחות ההיצע והביקוש בשוק.

2. הנקרא גם שווי שוק – שוויה הכספי של חברה הנמדד על פי מכפלת מספר המניות במחיר המניה.

פ

החזרת איגרת חוב ללווה שהנפיק אותה בהתאם לתנאים שנקבעו מראש באיגרת החוב.

פדיון בערכים קבועים על פני זמן האיגרת.

מכירת תעודות (יחידות השתתפות) מצד הציבור למנהל קרן הנאמנות. האפשרות שיש לציבור לפדות את התעודות מדי יום ביומו ולמשוך את כספו היא סימן היכר לנזילות הגבוהה של ההשקעה בקרנות.

פקדון לזמן קצוב, צורת חסכון בה מופקד הכסף לפרק זמן מוגדר מראש: שבוע, חודש וכו', תוך קביעת שיעור הריבית שיקבל, בד"כ פקדון זה הינו שקלי ועם ריבית קבועה.

פקדון חוזר קרדיטורי, זהו פקדון בנקאי שנותן למשקיע בו ריבית יומית. פקדון זה נזיל לחלוטין.

האובדן או הירידה בערכו של נכס הון קבוע בשל בלייה וכלייה או התיישנות.

ירידת הערך היחסי של המטבע המקומי לעומת ערך המטבע של מדינה אחרת. ההיפך מייסוף.

חלוקת מניות שבידי הציבור למספר גדול יותר של מניות המייצר מחיר נמוך יותר על כל מניה לאחר הפיצול.

מצב שבו ני"ע או זכות מסויימת הופכים להיות חסרי תוקף משום שלא נעשתה מכירה או מימוש עד תאריך הפקיעה.

פקדון קצר מועד הינו אפיק השקעה שקלי, המוצע ע"י הבנקים. זוהי תכנית חסכון לטווח קצר כמו שבוע, חודש, שנה וכו', המבטיחה ריבית קבועה על הפקדות.

בחוק ניירות ערך: כל דבר שנמסר או הוחסר ועלול להטעות משקיע סביר.

1. הסכום המשולם מעל ומעבר לחישוב מתימטי של ערך.

2. דבר הניתן למישהו ללא תמורה כתמריץ.

3. ההפרש בין השווי הנקוב של ני"ע חדש לבין מחיר ההצעה שלו בהנפקה הגבוה ממנו.

ההפרש שבין השער בבורסה של אג"ח ניתנת להמרה לבין המחיר התיאורטי.

ההפרש שבין מחיר האופציה בבורסה ועוד תוספת המימוש לבין מחיר המניה בבורסה.

עודף התשואה, שדורש המשקיע עבור השקעה בני"ע בעל סיכון. מחושב כתשואה, הנדרשת מני"ע, מעבר לתשואה המתקבלת מהשקעה בני"ע חסר סיכון.

שחרור מהתחייבות מסויימת ע"י תשלומה או החלפתה בהתחייבות חדשה.

צ

ני"ע, דיוודנד, פחת וכדומה שהתווספו להם במשך הזמן ערך נוסף

1. המחיר השותף בזמן מסויים במסחר רציף בבורסות לניירות ערך ולסחורות בסיסיות.

2. במט"ח הינו השער.

ק

קול מיוחד הניתן ליושב ראש של חברה שעה שקולותיהם של המשתתפים האחרים מתחלקים באופן שווה לגבי נושא העומד על סדר היום.

1. סילוק הדדי של של חיובים.

2.החסרת סכומים בעלי ערך הפוך אלה מאלה.

קרן הרשאית להשקיע, על פי הסכם הנאמנות שלה, כל סכום מנכסיה בכל ני"ע, ללא תלות אם הוא "חייב מס" ואם לאו. לעניין המס, יראו את הרווח שחולק כאילו הופק ונתקבל במישרין בידי בעל היחידה ולפי זה יחויב . יתרונה הוא למלכ"רים (מוסדות ללא כוונת רווח) ולחברות.

קרן, שאינה צוברת את כל רווחיה, ורשאית לחלקם כדיבידנד לבעלי יחידות השתתפות בה.

סעיף במאזן, חלק מן ההון העצמי. סעיף זה מבטא הפרש בין ערכו בספרים של ההון הנפרע, לבין ערכו המונפק.

קופת גמל למטרות השתלמות (בארץ ובחו"ל). בקופה זו העמיתים הינם שכירים או עצמאיים. החיסכון עבור עמית שכיר משולם מכספו (עד 2.5% משכרו) ומכספי המעביד (עד 7.5%). בתום 6 שנים, ניתן למשוך את יתרת החיסכון לכל מטרה.

קרן המשקיעה שיעור ניכר מנכסיה באפיק השקעה אחד. למשל: קרן המתמחה במניות, קרן המתמחה בצמודי מדד, קרן המתמחה במט"ח. לפי הגדרת בנק ישראל – קרן המשקיעה לפחות 75% מנכסיה באפיק אחד, וזאת לפי ממוצע אחזקותיה ב- 18 החודשים האחרונים.

קרן שאינה מתחייבת להשקיע שיעור כלשהו מנכסיה באפיק השקעה מסוים. הנוסח המקובל בתשקיף הקרן במקרה זה: מנהל הקרן יכול להחליט במה וכמה להשקיע ללא כל התחייבות מצידו.

קרן המתחייבת בתשקיפה להשקע לפחות 50% מנכסיה בני"ע הנסחרים בחו"ל או בני"ע הצמודים למטבע זר.

קרן המתחייבת בתשקיפיה להשקיע את נכסיה במספר אפיקי השקעה שונים.

קרן המתחייבת בתשקיפה להשקיע לפחות 50% מנכסיה באפיק האג"ח. קרנות אג"ח נחלקות לפי סוג אגרות החוב בו הן משקיעות: למשל, קרן המתמחה באג"ח שהונפקו ע"י הממשלה (אג"ח מדינה) או אג"ח שהונפקו ע"י חברות (אג"ח קונצרני) או בכל סוג אג"ח שהוא (אג"ח כללי).

קרן המנפיקה לציבור מספר מוגבל של יחידות השתתפות. כאשר מכסת היחידות מתמלאה, היא אינה רשאית להנפיק יחידות חדשות, למעט חלוקת הטבה. מנהל הקרן רשאי למכור יחידות השתתפות נוספות במידה וישנן פדיונות בקרן.

קרן נאמנות שרווחיה והכנסותיה פטורים ממס ובעלי היחידות חייבים במס.
מחזיק היחידה יחויב במס על רווח הון ריאלי בהתאם לשיעור המיסוי החל עליו, במועד מימוש היחידה.

קרן הצוברת את כל רווחיה ואינה רשאית על פי תשקיפה לחלק אותם או מקצתם, כדיבידנד במזומן לבעלי יחידות השתתפות בה.

קרן התמחייבת בתשקיפה להשקיע לפחות 50% מנכסיה בני"ע שאינם צמודים למדד או למטבע וכן בפיקדונות ומזומן.

מסגרת, שמטרתה השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, בתנאי שנעשתה על סמך הסכם נאמנות ושפרטיה פורסמו באמצעות תשקיף.

ר

הפער בין ערך השוק הנוכחי של ני"ע לבין העלות המקורית שלו.

פיצוי כספי ללווה הניתן ע"י המלווה, עבור שימוש בכסף לתקופת זמן מוגדרת.

ריבית המייצגת באופן ראלי את ההוצאה של הלווה, משום שהיא לוקחת בחשבון גם תוספות שונות שנגבו ואת אורך תקופת האשראי.

הריבית הנומינלית אשר נקבעת אחת לחודש ע"י בנק ישראל, ומהווה את הבסיס אותו הוא משלם לבנקים המסחריים עבור פיקדונותיהם אצלו.

אחוז מהערך המתואם של האג"ח, שמשולם למחזיק האיגרת מדי תקופה, על פי תנאי אגרת החוב.

ריבית המתעדכנת אחת לתקופה לפי בסיס כלשהו. ללווה עדיפה הלוואה בריבית משתנה כאשר יש ציפיה לירידת ריבית.

ריבית הנקבעת אחת לחודש ע"י בנק ישראל. ריבית זו הינה הריבית הבסיסית לאשראי לא צמוד.

ריבית שהצטברה על האג"ח לפי תנאיה ועדין לא הגיעה מועד תשלומה.

ני"ע הרשום ביותר מאשר בבורסה אחת.

רשות שהוקמה על פי חוק המופקדת על שמירת עינייניו של ציבור המשקיעים בני"ע.

ש

אג"ח ממשלתית צמודה למדד, הנושאת ריבית קבועה, אשר מונפקת ל- 6 שנים. הן הקרן והן הריבית צמודות למדד. הריבית קבועה בשיעור שנתי של 3% ברוטו והיא משולמת אחת לשנה.

ערך שהוא סביר ותואם את כל העובדות הידועים לגבי  ני"ע או סחורה בסיסית.

היתרה הנשארת לאחר שנוכו כל ההתחייבויות של פירמה או של יחיד מסך כל הנכסים.

שווי תאורטי של אופצחה לפי מודל המהוון את תוספת המימוש בהתם לשער הריבית הנהוג במשק.

שוק שנעשה מחוץ למסגרת המוסדות הפיננסים ומחוץ לפיקוח ממשלתי.

מערכת שבה מועברים משאבים מיחידות חוסכות ליחידות משקיעות באמצעות מתווכים פיננסים.

שוק שבו נסחרים ני"ע לאחר שההנפקה שלם נסגרה.

השוק מורכב ממשקיעים שרוכשים ני"ע שהונפק לראשונה, כשהתמורה של המכירה מגיעה לחברה שהנפיקה אותם.

שוק במדינה הנמצאת בשלבי צמיחה והוא בעל סיכוי טוב ותשואות גבוהות במיוחד.

אג"ח ממשלתית שאינה צמודה, הנושאת ריבית נומינלית קבועה, אשר מונפקת לתקופה של עד 20 שנה (בפועל לשלוש שנים). הריבית נקבעת מראש לכל חיי האיגרת ומשולמת אחת לשנה.
כמות הערך הנקוב של מניות החברה, כפול מחיר המניה בשוק. מבטא את השווי הכספי של החברה בתנאי השוק.

ני"ע הדומה לאג"ח אך נבדל ממנו בכך שאינו מובטח בשעבוד נכסי החברה.

שיעבוד הניתן כביטחוןן להלוואה על נכסים של לווה השייכים לו באותו פרק זמן ועשויים להשתנות מידי פעם.

סכום הדיווידנד המשולם על מניה ביחס לערך הנקוב שלה כשהדבר מבוטא באחוזים.

תשלום המתווסף למחיר היחידה בעת רכישת היחידות או מנוכה ממחיר הפידיון בעת מכירת היחידות. מפורסם בתשקיף ובדר"כ נע בין 0.5%-2%. שיעור ההוספה אינו נכלל בנכסי הקרן ומועבר לכיסו של מנהל הקרן.

שינוי ערך קיים ומתן ערך חדש.

השכר, שזכאי מנהל הקרן לקבל בעבור ניהולה. שכר המנהל נקוב בתשקיף והוא נקבע כאחוז מסוים מן הערך השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

השכר שזכאי נאמן הקרן לקבל. שכר הנאמן נקוב בתשקיף והוא נקבע בד"כ כאחוז מסוים מן הערך השנתי הממוצע של נכסי הקרן. תשלום זה נועד לכסות את הוצאות הנאמן על ביקורת חשבונות הקרן, שכר טרחת רואה חשבון וכו'.

המחיר שבו מתחיל המסחר במניה ביום כלשהו, שהוא שער הנעילה של המניה ביום שקדם לו.

מספר יחידות של מטבע של מדינה אחת שניתן להחליפו ביחידה של מטבע של מדינה אחרת.

שער הלוקח בחשבון את הריבית שנצברה על אג"ח ממועד התשלום האחרון ועד למועד החישוב טאת הפרשי ההצמדה שהצטברו.

ת

גוף משפטי הכשר לחיובים לזכויות ולפעולות משפטיות.

תאריך בו מנפיק האג"ח משלם למשקיעים את קרן האג"ח.

הנקרא גם תשואה צפויה הינו הרווח הצפוי מני"ע המבוטא כאחוז מההשקעה, על בסיס שנתי.

הערך הכולל של תפוקת המוצרים הסופיים והשירותים במשק בתקופה מסויימת, בדרך כלל שנה, במחירי שוק קמעונאים.

הערך הכספי במחירי שוק של סחורות ושירותים שיוצרו בתוך הארץ בתקופה נתונה, בדרך כלל שנה.

תנועת כספים המייצגת סדרת תשלומים ותקבולים במזומן הכרוכה בפעילות עסקית.

האחזקה הכוללת של יותר מני"ע אחד המוחזק ע"י או בשמו של המשקיע.

שינוי לטווה קצר של המגמה הכללית של השוק המהווה תירון עצמי של המגמות בו.

שינויים בשיעורי התשואה על נכס פיננסי, הנובעים מהיצע וביקוש שוטפים. מידת התנודתיות נמדדת ע"י סטיית תקן.

מכשיר השקעה בבורסה המחקה מדד מניות מסויים. תעוד כזו מאפשרת למשקיעים לרכוש סל סחיר של ני"ע הכלולים במדדים ובכך להיצמד לביצועי מדדים אלה.

חישוב ערך תאורטי אפשרי של אופציה במצבי שוק שונים.

ההכנסה שמשקיע מקבל בפועל, הנמדדת באחוזים מההשקעה (ולא מהערך הנקוב). בדרך כלל במונחים של שנה.

היחב בין דיווידנד במזומן למניה שחולק במהלך שנים-עשרה חודשים אחרונים, לבין מחיר השוק של אותה מניה, שהרווח מחושב באחוזים לשנה.

שיעור הרווח מהשקעה בקרן נאמנות לתקופה מסוימת.שיעור זה מוצג לאחר קיזוזי מס,דמי ניהול ודמי נאמן ועל בסיס מחירי הפדיון של הקרן.

מסמך המופנה לציבור משקיעים פוטנציאלים. מתפרסם ע"י חברה המנפיקה או מוכרת ני"ע. התשקיף מפרט את התנאים והמחירים לפיהם מונפקים ני"ע ומכיל מידע מפורט על החברה.