"גילוי נאות"

1.      כוון ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "מנהל התיקים") כיוון בית השקעות

עוסק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות.

2.     למנהל התיקים זיקה לאיילון קרנות נאמנות בע"מ איילון קרנות נאמנות

בקשר לקרנות הנאמנות המפורטות ברשימה להלן המנוהלות על ידי איילון קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "הקרנות הקשורות" או "הנכסים הקשורים"):

שם הקרן מס' ני"ע
כוון גמישה (4D) 5126420
כוון (2B) 30/70^ 5103569
כוון (2B)י20/80* (קרן חייבת)# 5105317
כוון מניות ישראל  (4B) 5126560
כוון (2B) 15/85^^ 5107958
כוון (1B)י10/90  5109632
כוון (0B) אג"ח ללא מניות** 5109624
כוון (4D) מניות גלובלית U.S*** 5115373

3.       מנהל התיקים עשוי להעדיף את הנכסים הקשורים על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין למנהל התיקים זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

4.      מהות הזיקה של מנהל התיקים לנכסים הקשורים: איילון קרנות נאמנות בע"מ, זכאית לדמי ניהול ושיעור הוספה בגין רכישת יחידות של הקרנות הקשורות או המשך החזקתן בחשבון הלקוח ומנהל התיקים אשר מנהל את ההשקעות של הקרנות הקשורות ואף עשוי לשווק את היחידות של הקרנות הקשורות עשוי לקבל תשלום ו/או תגמול בקשר עם רכישת יחידות של הקרנות הקשורות או בקשר עם המשך החזקתן בחשבון הלקוח.

פרופיל חשיפה קרנות נאמנות

בשם של כל קרן נאמנות מופיעים שני ערכים (מספר ואות) המציינים את דרגת החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח.

דרגת חשיפה למניות ערך המופיע בשם הקרן ערך המופיע בשם הקרן דרגת חשיפה למט"ח
ללא חשיפה 0 0 ללא חשיפה
עד 10% 1 A עד 10%
עד 30% 2 B עד 30%
עד 50% 3 C עד 50%
עד 120% 4 D עד 120%
עד 200% 5 E עד 200%
מעל 200% 6 F מעל 200%

כל הסקירות, הנתונים, הידיעות, הניתוחים ההערכות בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בוידיאו ו/או בגרפיקה (להלן: "המידע"),הינם בבחינת מידע כללי בלבד המיועד להבהרה והסברה ומובא לנוחות הקורא בלבד. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של נכסים או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. המידע אינו מתיימר לכלול חלק ו/או את כל המידע הדרוש למשקיע ו/או יועץ ו/או כל גוף אחר שהוא, לצורך החלטת השקעה ומשכך, ולמען הסר כל ספק, אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. עוד יוער כי המידע עשוי לכלול התייחסות לנכסים פיננסים ו/או פעולות השקעה המאופיינות בסיכון מיוחד וגבוה (כגון פעולות באופציות ובנגזרים, מכירות בחסר וכו'), העשויות לגרום להפסד בלתי מוגבל הגבוה מסכום ההשקעה, והכול בזמן קצר. פעולות אלו מתאימות למשקיעים מקצועיים ומנוסים בלבד, המוכנים לקחת על עצמם הסתברות גבוהה להפסד כאמור ובכל מקרה אין לבצעה בשום אופן ללא התייעצות עם גורם מקצועי ובעל רישיון, בהתאם למאפייניו וצרכיו של כל משקיע. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע. המידע הינו למיטב ההבנה והידיעה ובהתבסס על מידע שהוא בגדר נחלת הציבור ולפיכך אין מדובר בהגדרות מדויקות ו/או מחייבות ו/או מלאות ואף עשויות ליפול בהן טעויות ו/או אי דיוקים. להגדרות מדויקות יש לפנות למקור אשר מתחייב לנכונות ההגדרה. המידע עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. כוון ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "כוון") אינה מתחייבת לעדכן את המידע בכל עת ולפיכך יש לבצע בדיקה מקיפה לרבות התייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי בטרם הסתמכות על המידע האמור ואין להסתפק בעיון במידע בלבד. כוון ניהול תיקי השקעות בע"מ לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על המידע, אם ייגרמו.

^ ביום 5.8.21 חל שינוי בשם הקרן. שמה הקודם כוון אג"ח דינמית (2B) קרן נאמנות.

* ביום 31.8.21 חל שינוי בשם הקרן. שמה הקודם כוון (2C) 20/80.

^^ ביום 4.8.21 חל שינוי בשם הקרן. שמה הקודם כוון (2B) אג"ח 15/85.

** ביום 13.9.21 חל שינוי בשם הקרן. שנה הקודם כוון (0B) אג"ח מנוהלת ללא מניות.

*** ביום 30.8.21 חל שינוי בשם הקרן. שמה הקודם כוון (4D) מניות WALL STREET גלובלי.

# מעמד מס חייבת, קיימת אפשרות למגן מס.
הקרן הינה קרן חייבת, הפסדים צבורים בקרן אשר כל עוד הם קיימים, עשויים להיות מקוזזים במקרה של מכירת נכסים בקרן ברווח. הקרן הינה חייבת במס – כאשר היא משלמת מס, התשלום הינו ישירות לשלטונות המס ע"פ שיעורי המס החלים על יחידים ואילו רווח ההון, ככל שנוצר בעת פדיון היחידה ע"י המשקיע, פטור ממס רווחי הון.

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות בקרנות בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידיים.

אין בתשואות הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.

בברכה,

כוון ניהול תיקי השקעות בע"מ

כיוון בית השקעות/ כיוון ניהול תיקים  www.kivunfunds.co.il